+31 (0) 251 319076support@nebutransport.nl

AVG GDPR

Artikel 1 Privacy

1.1 AVG

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is, de zogenaamde "persoonsgegevens";. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om:

• Uw aanvraag af te handelen,
• Een contract met u af te sluiten,
• Het contract voor u uit te voeren,
• U facturen te sturen,
• Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt, waaronder, indien van toepassing, het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst,
• Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren,
• Voor andere activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen, en/of
• Om u te informeren over onze activiteiten door middel van onze nieuwsbrief, het klantportaal of anderszins.

1.2 Bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is om te voldoen aan eventuele toepasselijke wettelijke bepalingen

1.3 Beveiliging

Onze systemen en programma's zijn adequaat beveiligd. Wij hebben beheersprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

1.4 Delen van gegevens

Wij verstrekken in beginsel geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van het met u afgesloten contract is toegestaan en vereist is voor de totstandkoming en/of uitvoering van het contract dan wel dit op grond van de wet vereist dan wel noodzakelijk is.

1.5 Inzagerecht

U heeft zelf ook recht van inzage van uw (persoons)gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw (persoons)gegevens, worden deze aan u verstrekt nadat wij hebben geverifieerd dat u de afzender bent van dit verzoek. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op het wissen van uw gegevens indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting op ons rust om de gegevens te behouden.

1.6 Vragen en klachten

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u vraag stellen of uw klacht indienen via het e-mailadres support@nebutransport.nl. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.